Class Number Class Name Class Teacher No. of Std Capacity Class Loc. Class Start Date Class End Date Action
14 JHS 3 Magarita Edmund 7 25 upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
13 JHS 2 veronique Sanni 6 25 upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
12 JHS 1 Wise Bansah 6 20 upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
11 Primary 6 ovadia Banks 10 30 upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
10 Primary 5 Guggisberg prempeh 19 30 upper primary upstairs September 3, 2019 September 16, 2019 In Session
09 Primary 4 Barbara Boateng 19 30 upper primary upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
08 Primary 3 Sarkodie kwabena 18 25 lower primary upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
07 Primary 2 Perpetual Ocloo 22 28 lower primary downstairs September 3, 2019 September 3, 2019 In Session
06 Primary 1 Judith Mensah 21 30 lower primary ownstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
05 KG 2 Emelia Boateng 19 25 pre-school downstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
04 KG 1 Mercy Acquah 21 25 pre-school downstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
03 Nursery 2 Antoinette Opoku 19 25 pre-school downstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
02 Nursery 1B Nicholina Arthur 9 15 pre-school downstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session
01 Nursery 1A Doris Dadzie 7 25 pre- school upstairs September 3, 2019 December 13, 2019 In Session